Connect with us

ZADAR / ŽUPANIJA

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE U STARIGRADU Evo koje su odluke donesene…

Objavljeno

-

Na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad, održanoj 31. ožujka 2023. godine, donesene su slijedeće odluke, o kojima Općina izvješćuje javnost:

  1. Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2017.

Temeljem članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te članka 48. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13, 07/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje Izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad. Općinski načelnik Općine Starigrad, sukladno naprijed navedenim obvezama, podnio je na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj 31. ožujka 2023. godine predmetno Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.

  • Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu

Na temelju članka 89. i 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), te članka 30. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Starigrad je donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2022. godinu.

U Proračun Općine Starigrad uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić „Osmjeh“ koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda koji moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su u iznosu od 19.498.558,76 kn. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.651.032,77 kn, a odnose se na prihode od poreza ostvarene u iznosu 10.814.463,73 kn, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji su ostvareni u iznosu od 4.343.996,40 kn, prihode od imovine ostvarene u iznosu od 2.033.697,54 kn, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene u iznosu od 1.300.950,20 kn, te prihode od prodaje prozivoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvarene u iznosu od 87.376,84 kn. Proračunski korisnik DV Osmjeh ostvario je vlastite prihode i primitke u iznosu od 163.107,61 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 847.525,99 kn, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta ostvarene u iznosu od 382.624,48 kn i prihode od ustupanja na korištenje grobnih mjesta u iznosu od 464.901,51 kn.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 14.414.274,56 kn i od toga se na rashode poslovanja odnosi 9.146.472,68 kn, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 5.267.801,88 kn. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.146.472,68 kn, a odnose se na: rashode za zaposlene koji iznose 1.647.574,44 kn, a u njih su uključeni i rashodi za zaposlene u proračunskom korisniku Dječji vrtić “Osmjeh” u dijelu koji se financira iz proračuna Općine, materijalne rashode ostvarene u iznosu od 6.040.727,27 kn, financijske rashode ostvarene u iznosu od 124.133,09 kn, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene u iznosu od 5.000,00 kn, ostale rashode u iznosu od 939.339,47 kn, te naknade građanima i kućanstvu na temelju osiguranje i druge naknade ostvarene u iznosu od 389.698,41 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovineostvareni su u iznosu od 5.267.801,88 kn i odnose se na: rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.579.176,88 kn, te rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 688.625,00 kn.

  • Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju: Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2022.g, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g., Programa javnih potreba u sportu za 2022.g., Programa javnih potreba u kulturi za 2022.g., Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022.g., Programa socijalne skrbi za 2022.g., Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

Obveza donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te godišnjih izvješća o izvršenju Planova i Programa za svaku kalendarsku godinu, propisani su posebnim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o sportu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

– Izvještajem o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu utvrđeno je da je Programom predviđeno ukupno 2.250.000,00 kuna a I. izmjenama izmijenjeno na 4.025.000,00 kuna, II. izmjenama izmijenjeno na 3.925.000,00 kn od toga izvršeno 2.498.142,76 kuna.

–  Izvještajem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utvrđeno je da je predviđeno ukupno 4.330.000,00 kuna a I. izmjenama izmijenjeno na 5.240.000,00 kuna, II. izmjenama izmijenjeno na 5.820.000,00 a od toga izvršeno 4.334.827,10 kuna.

– Izvještajem o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu utvrđeno je da je planirano 135.000,00 kuna od toga izvršeno 52.500,00 kuna.

– Izvještajem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu utvrđeno je da je planirano 105.000,00, I. izmjenama izmijenjeno na 165.000,00 kn a izvršeno 106.957,47 kuna. Iznos od 26.500,00 raspoređen korisnicima temeljem javnog natječaja.

– Izvještajem o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2022. godini utvrđeno je da je planirano 1.600.950,00 kuna a I. izmjenama izmijenjeno na 1.458.792,00 kuna a izvršeno 1.270.395,87 kuna.

– Izvještajem o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2022. godinu utvrđeno je da je planirano 275.000,00 kuna, I. izmjenama izmijenjeno na 305.000,00 kuna a izvršeno 243.646,90 kuna.

– Izvještajem o izvršenju Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godine utvrđeno je da prihod za 2022. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 23.818,44 kuna.

  • Suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića “Osmjeh” za 2022. godinu

Temeljem  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/87, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Statuta dječjeg vrtića „Osmjeh“, Upravno vijeće je donijelo Odluku o usvajanju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2022. godinu na koju Općinsko vijeće u skladu sa zakonskim ovlastima daje suglasnost.

  • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Osmjeh“

Ovom odlukom utvrđen je način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić, pa se tako u vrtić mogu upisati sva djeca od navršene tri godine do polaska u školu. Prednost pri upisu u vrtić za iduću predškolsku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, nakon ostvarenja te prednosti upis djece se ostvaruje prema propisanim kriterijima bodovanja.

  • Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Starigrad za 2022. godine

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10 i 114/22) podneseno je predmetno izvješće.

  • Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN br. 16/19) donesen je Plan djelovanja za 2023. godinu.

  • Ugostiteljsko-turistička zona Pod Bucića Podi

Izrađena je prostorno planska dokumentacija za dio predmetne zone u površini od 35 ha sa morskim dijelom. Temeljem iskazanog interesa i pozitivnog očitovanja Mjesnog odbora Seline da se ide u realizaciju zone, donesena je odluka da se napravi sveobuhvatna analiza koja će rezultirati mogućim modelom raspolaganja ugostiteljsko-turističkom zonom Pod Bucića Podi.

 

ZADAR / ŽUPANIJA

CRVENI KRIŽ / Donosimo popis akcija dobrovoljnih darivanja krvi u listopadu…

Objavljeno

-

By

Iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar objavljen je popis akcija dobrovoljnih darivanja u listopadu.

“Nadamo se da se vidimo u što većem broju”, stoji uz objavu.

Popis akcija možete pregledati na naslovnoj fotografiji.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

SASTANAK U BIOGRADU / “Komunalac” s Austrijancima o suradnji i razvoju vodokomunalne infrastrukture

Objavljeno

-

By

U suorganizaciji Komunalca d.o.o. Biograd na Moru i Veleposlanstva Republike Austrije održan je radni sastanak gdje je predstavljena trenutna situacija, ali i planirani napredak vodnokomunalne infrastrukture na području kojim upravlja Komunalac d.o.o..

S austrijskim kolegama su razmijenjena iskustva i utvrđen je put za buduću suradnju u unaprjeđenju i poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture, priopćeno je iz Komunalca.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

“PLETER FOTOGRAFIJE I STIHA” / U četvrtak u Kneževoj otvorenje izložbe Zdenka Kneževića

Objavljeno

-

By

Otvorenje izložbe Pleter fotografije i stiha autora Zdenka Kneževića najavljeno je za četvrtak, 5. listopada 2023. godine u 18 sati u Edukativnoj dvorani Kneževe palače.

Izložbu Pleter fotografije i stiha organizira udruga književnih stvaralaca “Riječi iznad svega” Zadar, a na otvorenju će sudjelovati pjesnici udruge, čiji je član i sam autor.

Otvorenje je zamišljeno kao prožimanje stihova tematski vezanih uz svaku izloženu fotografiju, čime će se poezija i fotografije autora spojiti u jedinstvenu umjetničku cjelinu.

Informacije o autoru izložbe:

Zdenko Knežević rođen je u Zadru 1965. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a kasnije i studij Kulture i turizma na Sveučilištu u Zadru. Fotografijom se amaterski bavi od srednje škole. Najveći dio radnog vijeka proveo je kao vatrogasac. Međutim, gaseći požare želio je snimiti te scene pa je svaku slobodnu priliku koristio da zabilježi dramatične trenutke borbe s vatrom. Tako je uz pomoć Javne vatrogasne postrojbe Zadar i Narodnog muzeja Zadar 2011. godine u Gradskoj loži postavljena velika izložba fotografija „Vatrena priča zadarskih vatrogasaca”. Fotografije te tematike redovito objavljuje i u časopisu „Vatrogasni vjesnik”, glasilu hrvatskih vatrogasaca. Od ostalih kategorija najviše pokazuje interes za pejzaže, ali zabilježit će i sve drugo iz svoje okoline u čemu vidi motiv. Član je foto klubova Fotozine Zagreb i Foto kino video kluba Zadar (FKVK). Sudjelovao je i na nekoliko zajedničkih izložbi fotografija, a zadnja je bila u travnju 2023. u Guma baru u Zadru. Izložba je imala naziv „Autorskih top 10″, a nastala je suradnjom Guma bara i FKVK Zadar.

Udruga “Riječi iznad svega” osnovana je 2016. godine sa svrhom promoviranja poezije, ali i objedinjavanja poezije i ostalih oblika umjetnosti (glazba, slikarstvo, kiparstvo, fotografija…).

Izložbu možete pogledati do 15. listopada 2023. godine, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi

U trendu