NATJEČAJ

Klasa:406-01/12-01/09

Ur.br.: 2198/01-1/4-12-5

Zadar, 23. listopada 2012. godine

 Na temelju Zaključka gradonačelnika Klasa: 406-01/12-01/09 Ur.bro 1/4-12-4 od 18. listopada 2012. godine objavljuje se

NATJEČAJ

 za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osobnog automobila

Predmet prodaje  osobni automobil marke AUDI tip A6 model vozila 4.2S6, godina proizvodnje 2003, broj šasije WAUZZZ4B44N007763

Početna cijena: 150.915,00 kn, ujedno je i najniža  cijena po kojoj se osobni automobil može prodati. Porez na promet i troškove prijenosa snosi kupac.

Predmetni osobni automobil prodaje se po sistemu „viñeno-kupljeno“, tj. u viñenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju zbog bilo kojeg razloga. Osobni automobil se može pogledati radnim danom u Garaži Grada Zadra, Bedemi zadarskih pobuna bb, Zadar od 12,00 do 14,00sati (kontakt telefon 098273014).

Uz pisanu ponudu natjecatelji su dužni na ime jamčevine uplatiti iznos od 2 % početne cijene.

Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Grada broj2407000-1852000009 otvoren kod OTP d.d. s pozivom na br. 68 7757- OIB za pravne osobe fizičke osobe

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelji u ponudi moraju navesti slijedeće podatke:

-za fizičke osobe i obrtnike – ime, prezime, adresai OIB,

 -za pravne osobe – naziv tvrtke, adresa, OIB, ime iprezime osobe ovlaštene za zastupanje,

 -iznos ponuđene cijene (brojem i slovima).

Uz pisanu ponudu natjecatelji moraju priložiti:

 -broj računa i naziv banke natjecatelja, za povrat jamčevine ( u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg natjecatelja).

-Dokaz o uplaćenoj jamčevini – obavezno u izvorniku.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuñena cijena.

O rezultatima izabranog ponuditelja svi natjecatelji bit će obaviješteni u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 3 dana od primitka odluke prodavatelja o izabranom ponuditelju, a u roku od 5 dana od potpisivanja ugovora dužan je isplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.

 Ako izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, gubi pravo napovrat jamčevine.

Kupac postaje vlasnik osobnog automobila slijedećegdana od dana uplate kupoprodajne cijene na žiro račun prodavatelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave je  7. studenog 2012. godine do 11,00 sati.

Otvaranje ponuda bit će u Velikoj vijećnici u GraduZadru na Narodnom trgu 1, 7. studenog 2012. godine , u 11,00 sati, prema redoslijedu zaprimanja.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni svi ponuditelji  koji su predali svoje ponude do označenog roka.

Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama na adresu  Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar s naznakom „ponuda za kupnju osobnog automobila – ne otvarati“

Zakašnjele, nepotpune kao i one s eventualno ponuñenom nižom cijenom od početne cijene neće se razmatrati.

                  Grad Zadar

mojtv.hr - kompletan tv program