NATJEČAJ za dodjelu stipendija

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/12-01/08, Ur.broj: 2198/01-1/4-12-6, od 12. studenog 2012.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10 i 12/11), Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima, r a s p i s u j e

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2012./2013. godinu

I.

 Grad Zadar će za školsku/akademsku 2012./2013. godinu dodijeliti novih 100 stipendija od kojih 15 za učenike srednjih škola, 25 za studente prve godine studija i 30 za studente starijih godišta, te 30 za studente koji se školuju za deficitarna zvanja (od toga 15 za studente prve godine i 15 za studente starijih godišta). Stipendija za učenike iznosi 200,00 kuna mjesečno, za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 500,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno.

II.

 Pravo na Stipendiju Grada Zadra mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih/diplomskih studija, koji nisu ostvarili pravo na apsolventski staž:  

* koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Zadra,

* koji imaju status redovitog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili

* kredit od strane drugog subjekta, 

* ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij,

* ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja, Pravo na stipendiju mogu ostvariti i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji se obrazuju za neko od deficitarnih zvanja, ukoliko udovoljavaju uvjetima iz prethodnog stavka.

III.

INa temelju članka 6. Pravilnika, a prema Zaključku Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/12-01/08, Ur. broj: 2198/01-1/4-12-5, od 12. studenog 2012.), deficitarnim zvanjima/studijima smatraju se:

- doktor medicine

- magistar farmacije

- magistar informatike

- magistar biologije

- studij brodostrojarstva

- studij matematike

- studij fizike

- studij kemije

- edukacijsko-rehabilitacijski studij

IV.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendije su:

1.) Opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja *

*  za učenike i studente prve godine ocjena

ocjena                                                       bodova

4,00 – 4,49                                                40

4,50 – 4,89                                                50

4,90 – 5,00                                                55

-  učenicima koji redovno pohađaju i završavaju dva programa srednje škole, studentima prve godine koji su završili dva programa srednje
škole ili sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom dodaje se po 5 bodova (odličan uspjeh u svim razredima srednje škole dokazuje se dostavom preslika svjedodžbi svih razreda)

* za studente starijih godišta

ocjena                                                     bodova

3,00 – 3,49                                            30

3,50 – 3,99                                             40

4,00 – 4,29                                             50

4,30 – 4,49                                             60
4,50 – 4,79                                             70

4,80 – 5,00                                             80
- studenti starijih godišta prosjek ocjena dokazuju dostavom ovjerenog prijepisa ocjena, a ukoliko isti obuhvaća prijepis ocjena svih prethodnih godina studija dostavlja se i preslik indeksa

__________________

* Prosjek ocjena dobije se zbrojem ocjena podijeljenim s brojem predmeta/kolegija
zaokruženim na dvije decimale

 

2.) Sudjelovanje na natjecanjima u prethodnoj godini školovanja **:

 * županijsko natjecanje:

osvojeno mjesto                                        bodova

1.                                                                  15

2.                                                                  10

3.                                                                   5

 

* državno natjecanje:

osvojeno mjesto bodova

1.                                                                  20

2.                                                                  15

3.                                                                  10

sudjelovanje                                                5

 

 

* međunarodno natjecanje:

osvojeno mjesto bodova

1.                                                                  25

2.                                                                  20

3.                                                                  15

sudjelovanje                                               10

 

3.) Objavljeni radovi ili priznati izumi u prethodnoj godini školovanja ***:

a) u inozemstvu                                          25

b) u zemlji                                                   20

4.) Osvojene nagrade u prethodnoj godini školovanja

nagrada sveučilišta                                  30
nagrada fakulteta                                     20

______________________

**Sudjelovanje na natjecanjima boduje se, ako su natjecanja verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili relevantnih međunarodnih institucija. Za samo sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju (bez osvojena prva
tri mjesta) bodove dobivaju samo kandidati koji su se plasirali do 15. mjesta. Ukoliko se na natjecanju ne određuje mjesto kandidat dobiva 5 bodova.
*** Objavljenim radovima koji će se bodovati smatraju se oni članci koji su objavljeni u relevantnim stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje i oni koji imaju stručnu recenziju.

 

5.) Socijalno-materijalno stanje:

kandidati invalidi preko 80%                                                                          30

- dokazuje se dostavom preslike rješenja o stupnju invaliditeta

bez oba roditelja                                                                                                  25 

- dokazuje se dostavom preslika smrtnih listova oba roditelja

roditelj ili staratelj koji prima pomoć za uzdržavanje                              25

- dokazuje se dostavom preslike rješenja Centra za socijalnu skrb

bez jednog roditelja                                                                                            15

- dokazuje se dostavom preslike smrtnog lista roditelja

roditelj invalid 80% i više                                                                                15

- dokazuje se dostavom preslike rješenja o stupnju invaliditeta

za svakog brata ili sestru, učenika ili studenta izvan                                10 

mjesta prebivališta 

- dokazuje se dostavom potvrde škole/fakulteta kojeg brat/sestra,

učenik/student pohađa

za svakog brata ili sestru, učenika ili studenta u mjestu prebivališta    5

dokazuje se dostavom potvrde škole/fakulteta kojeg brat/sestra,

učenik/student pohađa

 

Postignuti bodovi po osnovu socijalno-materijalnog stanja zbrajaju se te kandidat za svakih 25 bodova dobiva 10 bodova u ukupnom zbroju.

6.) Studentima umjetničkih akademija ukupnom zbroju bodova dodaje se 5 bodova.

V.

Prijave se podnose od 12. do 30. studenog 2012. godine. Studenti koji se školuju za deficitarna zvanja/studije mogu podnijeti dvije
prijave, prijavu za redovite stipendije (OBRAZAC A) i prijavu za deficitarna zvanja (OBRAZAC B). Ukoliko ostvare pravo na stipendiju po oba osnova imaju mogućnost izbora, a na upražnjeno mjesto dolazi sljedeći kandidat.
Prijavi (obrazac prijave kandidati mogu dobiti kod vratara na ulazu u Gradsku upravu Grada Zadra ili na web stranici www.grad-zadar.hr) treba priložiti:
1. Domovnicu i uvjerenje PU o stalnom prebivalištu,
2. Uvjerenje o redovitom upisu u školsku/akademsku 2012./2013. godinu
3. Svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju elementi iz točke III. i IV. Natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku u sobu br. 5 (pisarnica-prizemlje), Gradska uprava Grada Zadra, Narodni trg 1 ili šalju poštom na istu adresu, uz naznaku „Za stipendiju“.

Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.


Bodovna lista bit će objavljena na Oglasnoj ploči Grada Zadra.

Klasa: 604-02/12-01/08
Urbroj: 2198/01-10/2-12-7
Zadar, 12. studenog 2012.
POVJERENSTVO ZA STIPENDIRANJE I ODOBRAVANJE
DRUGIH OBLIKA POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mojtv.hr - kompletan tv program