JAVNI NATJEČAJ

 

Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br.26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i  članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Glasnik Grada Zadra”, br. 16/09), Povjerenstvo za provedbu natječaja za povjeravanje poslova  održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra, objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

NA PODRUČJU GRADA ZADRA

 

1. Predmet natječaja je povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra.

2. Obavljanje  poslova iz točke 1. povjerava se pravnim  ili fizičkim osobama temeljem ugovora.

3.  Poslovi iz točke 1. povjeravaju se na rok od četiri godine.

  1. 4.   Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti u Gradu Zadru, Upravnom odjelu za  komunalne djelatnosti, Narodni trg 1, soba br. 11,  svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda, uz predočenje uplatnice na iznos od 200,00 kn u korist Proračuna Grada Zadra, žiro račun 2407000- 1852000009, poziv na broj:  68 7706- OIB ponuditelja;

5.  Ponuda mora sadržavati:

a)      naziv i točnu adresu ponuditelja,

b)      izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar,

c)      dokaz da ima potrebne osobne, stručne, tehničke i financijske sposobnosti kako bi mogao ispuniti ugovor,

d)     dokaz o uspješnosti poslovanja: BON 1 i BON2 za pravne,  BON 2 za fizičke osobe,

e)      reference do sada obavljenih poslova,

f)       jamstvo za uredno ispunjenje ugovora; bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna (5 x 100.000,00 kn), ovjerene kod javnog bilježnika,

g)      dokaz o ispunjenju svih obveza plaćanja prema Gradu Zadru, te  poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj,

h)      dokaz da ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina,

i)        troškovnik radova popunjen i ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja,

j)        prijedlog ugovora ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.

 

Sadržaj ponude od a) do j) mora biti izrađen prema uputama iz dokumentacije za nadmetanje.

 

  1. 6.   Rok za podnošenje ponuda je 15 dana, od dana objave u dnevniku “Zadarski list”, tjedniku  ”VOX – Glas Zadra” i portalu Z-NET.
    1. 7.   Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD  ZADAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja održavanja nerazvrstanih cesta

Narodni trg 1, 23 000 ZADAR

s naznakom  “NATJEČAJ –CESTE – NE OTVARAJ “

  1. 8.   Nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.
  2. 9.   Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 28. studenoga 2012. godine u 13,00 sati, u Maloj   vijećnici, Narodni trg 1, Zadar.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni  predstavnici.

 

 

10. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja koja ostvari najviše bodova, a odabir će se vršit po slijedećem kriteriju;

- zbroj jediničnih cijena GRUPE A iz troškovnika do 40 bodova

- zbroj jediničnih cijena GRUPE B iz troškovnika do 35 bodova

- zbroj jediničnih cijena GRUPE C iz troškovnika do 25 bodova

  1. 11.  Obavijest o odabiru  najpovoljnijeg podnositelja ponude, dostavit će se svim sudionicima       javnog natječaja, u roku od osam dana od dana izbora.
  2. 12.  Temeljem odluke o izboru, s odabranim podnositeljem ponude, Gradonačelnik Grada        Zadra, sklopit će ugovor o povjeravanju poslova.
  3. 13.  Grad Zadar zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom, ne sklopi ugovor ni s  jednim       podnositeljem ponude.

 

 

 

GRAD ZADAR   

                                                                        Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

mojtv.hr - kompletan tv program