JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra“ broj 1/12), i Odluke  Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 363-01/12-01/555;  Ur. broj:2198/01-1/4-12-6  od  6. studenoga 2012. godine, Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina

 1.  Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina u Zadru, na Trgu opatice  Čike i na dijelu parkinga kod crkve Sv. Marije (otvaranje klizališta na gornjem dijelu parkinga kod crkve sv. Marije),  za postavu štandova kako slijedi:

2.   Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

3.   Za sudjelovanje na javnom natječaju, natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Proračun Grada Zadra br. 2407000-1852000009, sa svrhom uplate „jamčevina“ poziv na br. 26-5738-035-OIB.

Uplata jedne jamčevine vrijedi samo za jedno prodajno mjesto na pojedinoj lokaciji.

4.   Javne površine mogu se dati tako da jedan ponuditelj može zakupiti samo jedno prodajno mjesto.

Ako se jedan ponuditelj natječe za više prodajnih mjesta i za više od jednog prodajnog mjesta bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, istom će se dati u zakup prodajno mjesto za koje je ponudio najveći iznos zakupnine, a prodajno mjesto koje u svezi s tim ostane slobodno dat će se u zakup sljedećem najpovoljnijem ponuditelju, koji treba pisano prihvatiti cijenu iz najpovoljnije ponude.

   5.   Ponuditelji koji su po Javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina od 17. listopada 2012. godine   dobili odlukom o dodjeli u zakup javnu površinu ne mogu dobiti u zakup javnu površinu po ovom natječaju. 

   6.   Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

         a)   ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, te broj žiro  računa za povrat jamčevine,

         b)   original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu ili original ili ovjerenu presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu (ovjerenu obrtnicu),

         c)    oznaku i broj prodajnog mjesta za koju se daje ponuda u natječaju,

         d)  ponuđeni iznos zakupnine izražen u apsolutnom iznosu u kunama, (prema tabelarnom prikazu)

         e)   dokaz o uplaćenoj jamčevini (jedno prodajno mjesto – jedna jamčevina)

7.   Ponuditelji koji se natječu, moraju imati podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Zadru, do dana javnog otvaranja ponuda.

8.  Oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, Narodni trg1, soba broj 16 (prizemlje).

 9.   Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N. N. 174/04) trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

 10.   Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do  trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

Ako nakon donesene odluke o dodjeli  javne površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne  površine i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetnu javnu površinu natječaj će se ponoviti.

 11.   Najpovoljniji ponuditelj koji bude izabran dužan je u roku 8 (osam) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i najpovoljnije ponude u javnom natječaju i zaključiti ugovor o zakupu javne površine. U protivnom smatrat će se da je odustao od ugovora, te gubi pravo na povrat jamčevine.

12.    Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

         GRAD ZADAR

         Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

         s naznakom  „za natječaj“ Klasa:363-01/12-01/555

         Narodni trg 1, 23000 ZADAR

preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Grada Zadra, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na gradskoj pisarnici do tog trenutka.

13.    Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana  14. studenoga 2012. godine, u 10,00 sati, u Velikoj vijećnici,  Narodni trg 1, Zadar.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

14.    Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude, ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Gradu Zadru, do dana javnog otvaranja ponuda.

15.    U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine,  pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Grada Zadra.

16.    Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 (petnaest)  dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude ne budu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja.

17.    Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunat će  se u utvrđeni iznos zakupnine.

18.   Najpovoljniji ponuditelj pod red. br. 1. i 3.  prije početka obavljanja djelatnosti dužan je ishoditi prethodnu suglasnost Sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta („NN 138/06“, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti).

Za javne površine od rednog  broja 1 do rednog broja  3, zakupnina se plaća unaprijed za cijelo razdoblje.

19.    Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

GRADONAČELNIK GRADA ZADRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mojtv.hr - kompletan tv program