JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (NN br.91/96, 124/97 i 174/04) i članka 4. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje poslovnog prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­­ 16/09) i na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, klasa: 372-01/12-01/95, ur.broj: 2198/01-1/4-12-2, od 15. studenoga 2012.g., Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora

 

 

 

 

 

1.   Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada političkoj parlamentarnoj stranci upisanoj u registar političkih stranaka u Republici Hrvatskoj, koja nema već dodjeljen prostor za rad od Grada Zadra.

2.    Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a)     Naziv parlamentarne stranke, adresu, te broj žiro-računa za povrat jamčevine;

b)     Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine prema iznosu u tablici, na žiro-račun PRORAČUN GRADA ZADRA (broj žiro-računa kod OTP banke d.d. Zadar, 2407000-1852000009) sa svrhom uplate “Jamčevina”, poziv na broj 26 7811-051-OIB. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina ponuditelja čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog otvaranja ponuda;

c)     Dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) Rješenja o upisu u registar političkih stranaka Republike Hrvatske i dokaz o parlamentarnoj stranci;

d)     Dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj (Potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana, od dana objave natječaja)

e)     Ponuditelji koji se natječu, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru do trenutka javnog otvaranja ponuda.

3.    Pravo na zakup poslovnoga prostora ima natjecatelj, koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora;

4.    Ponuda mora biti izražena u eurima po m2 mjesečno. Zakupnina se plaća u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB-e, na dan ispostave računa;

5.    Radi osiguranja plaćanja zakupnine najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je dostaviti bjanko zadužnice, solemnizirane kod javnog bilježnika.

6.    Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava;

7.    Ponude za natječaj upućuju se u pisanom obliku Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR klasa: 372-01/12-01/95, ur. broj: 2198/01-5/1-12-1, NE OTVARATI”, na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda;

8.      Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluke o dodjeli poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor, javni natječaj će se ponoviti. Najpovoljniji ponuditelj kojem bude dodijeljen poslovni prostor, dužan ga je staviti u funkciju u skladu s Odlukom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja;

9.      Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 26. studenoga 2012. godine, u 13 sati u Velikoj vjećnici, Narodni trg 1.

10.    Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

11.    O rezultatima izbora sudionici će biti izvješćeni najkasnije u roku od 30 dana, od dana javnog otvaranja ponuda;

12.    Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, sukladno odredbi čl. 4., st.3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, a na trošak zakupnika kod Javnog bilježnika;

13.     Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.    

 

GRADONAČELNIK GRADA ZADRA

mojtv.hr - kompletan tv program