GRAD ZADAR – JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (NN br.91/96, 124/97 i 174/04) i članka 4. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje poslovnog  prostora (Glasnik Grada Zadra br. 16/09) i na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, klasa: 372-01/12-01/18,  ur.broj: 2198/01-1/4-12-56, od 19. studenoga 2012.g., Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

                                                                              JAVNI NATJEČAJ
                                                        za davanje u zakup poslovnih prostora

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama, koje su registrirane za

obavljanje djelatnosti za koje se natječu.

2. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa za povrat jamčevine;

b) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine prema iznosu  u tablici, na žiro-račun PRORAČUN GRADA ZADRA (broj žiro-računa kod OTP banke d.d. Zadar, 2407000-1852000009) sa svrhom uplate “Jamčevina”, poziv na broj 26 7811-051-OIB. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko  povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog otvaranja ponuda.

c) Dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) iz sudskog registra (Rješenje o upisu u sudski registar sasvim prilozima) za trgovačko društvo ili ustanovu, preslik obrtnice, preslik osobne karte ili domovnice, ako se radi o fizičkoj osobi;

d) Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke) za pravne osobe, te BON-2 (SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od objave natječaja;

e) Dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj (Potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana, od dana objave natječaja)

f) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička  osoba, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru do trenutka javnog otvaranja ponuda. Osobe koje su bile odgovorne osobe u društvima, uprava društva/predsjednik uprave, osobe i pravne osobe osnivač/suosnivač u drugim pravnim osobama koje imaju dospjelih obveza prema Gradu Zadru, da bi bili sposobni ponuditelji, moraju imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru s osnova tih društva, do trenutka javnog otvaranja ponuda;

g) Za poslovni prostor pod red. brojem 3., ponuditelj je dužan uz prijavu dostaviti:

- obostrano potpisani Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji (odnosno Ugovor o franšizi robne marke) ili

- ispravu o žigu robne marke izdanu od Zavoda za intelektualno vlasništvo, ukoliko se radi o vlastitoj

robnoj marci.

Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji mora biti izdat od strane nositelja/proizvođača robne marke izravno, ili Ugovor o franšizi može biti zaključen s ovlaštenim  ekskluzivnim distributerom, ili s nositeljem/proizvođačem robne marke izravno. U slučaju da je Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji  (kao i Ugovor o franšizi) sklopljen na stranom jeziku, obvezan je prijevod istih od strane ovlaštenog sudskog tumača.

3. Pravo na zakup poslovnoga prostora ima natjecatelj, koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora;

4. Ponuda mora biti izražena u eurima po m2 mjesečno. Zakupnina se plaća u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB-e, na dan ispostave računa;

5. Za poslovni prostor pod red. brojem 2., najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu,  dužan je dostaviti bjanko zadužnice, u iznosu zaduženja za zakup za ugovoreno razdoblje, radi osiguranja plaćanja zakupnine solemnizirane kod Javnog bilježnika;

6. Za poslovne prostore pod red. brojem 1. i 4. najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je dostaviti kao osiguranje plaćanja bezuvjetnu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv, u iznosu zaduženja za zakup za 1 (jednu) godinu ili platiti  unaprijed zakupninu za jednu godinu, te dostaviti bjanko zadužnice u iznosu zaduženja za zakup za drugu godinu ugovorenog razdoblja, radi osiguranja plaćanja zakupnine solemnizirane kod javnog bilježnika. Ukoliko isti to ne ispuni u roku označenom u točki 11. ovog Natječaja, smatra se da je odustao od poslovnog prostora, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni prostor javni natječaj će se ponoviti.

7. Za poslovni prostor pod red. brojem 3. najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je dostaviti kao osiguranje plaćanja bezuvjetnu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv, u iznosu zaduženja za prvu godinu zakupa ili platiti unaprijed zakupninu za jednu godinu, s tim da je ponuditelj u obvezida mjesec dana prije isteka bankarske garancije za prvu godinu zakupa, mora dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv u iznosu zaduženja  za drugu godinu ugovorenog zakupa ili platiti unaprijed zakupninu za drugu godinu ugovorenog zakupa. Ukoliko isti to ne ispuni u roku označenom u točki 11. ovog Natječaja, smatra se da je odustao od poslovnog prostora, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni prostor javni natječaj će se ponoviti.

8. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava;

9. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za poslovni prostor za koji se natječe. Ako se ponuditelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je prostor potrebito dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici, te ponovo uplatiti jamčevinu prema iznosu u tablici;

10. Radi ostvarivanja prva prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i  članova njihovih obitelji („Narodne Novine“, broj 174/04) trebaju se pozvati na pravo prvenstva te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

11.  Ponude za natječaj upućuju se u pisanom obliku Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR klasa: 372-01/12-01/18, ur. broj: 2198/01-5/1-12-55, NE OTVARATI”, na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda;

12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluke o dodjeli poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da  je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor, javni natječaj će se ponoviti. Najpovoljniji ponuditelj kojem bude dodijeljen poslovni prostor, dužan ga je staviti u funkciju u skladu s Odlukom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja;

13.  Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja dana 07. prosinca 2012. godine, u 13 sati u Velikoj vijećnici, Narodni trg 1.

14. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja;

15. O rezultatima izbora sudionici će biti izvješteni najkasnije u roku od 30 dana, od dana javnog otvaranja ponuda;

16. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava –  potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, sukladno odredbi čl. 4., st.3. Zakona o zakupu i kupoprodajiposlovnoga prostora, a na trošak zakupnika kod Javnog bilježnika;

17. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

GRADONAČELNIK GRADA ZADRA

 

mojtv.hr - kompletan tv program