Grad Zadar: JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju preostalih neprodanih stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) građenih na lokaciji Zadar – Crvene kuće radi utvrđivanja Liste reda prvenstva


REPUBLIKA  HRVATSKA
ZADARSKA  ŽUPANIJA
GRAD ZADAR

Temeljem članka 14. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (“Glasnik Grada Zadra”, broj: 3/03 i 30/10), Gradonačelnik  Grada Zadra,  o b j a v l j u j e

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za kupnju preostalih neprodanih stanova
iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
građenih na lokaciji Zadar -  Crvene kuće
radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

I.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju preostalih neprodanih stanova građenih na lokaciji Crvene kuće, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj: 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09).

Veličina stana koju podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova njegovog obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

[table id=5 column_widths="35%|65%" /]

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima hrvatski državljanin s prebivanjem na području Grada Zadra, ako on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću, odnosno kuću za odmor.

Članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati.

III.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu Grada Zadra:

“ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA”,
koji se može dobiti
u Gradu Zadru, Narodni trg 1,
u Upravnom odjelu za gospodarstvo – ured br. 79,
svakog radnog dana u trajanju natječajnog roka, u vremenu od 8 do 16 sati.

Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za kupnju stana priložiti:

 1. domovnicu,
 2. uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu,
 3. rodni list, vjenčani list ili izjavu o izvanbračnoj zajednici ovjerenu kod javnog bilježnika i rodne listove za članove obiteljskog domaćinstva,
 4. uvjerenje nadležnog županijskog ureda za katastar za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva o posjedovanju ili neposjedovanju nekretnina,
 5. izvadak iz zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Zadru za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva,
 6. preslik radne knjižice,
 7. PK 1 (poreznu karticu) kao potvrdu o ukupnim primanjima za sve članove obiteljskog domaćinstva za tekuću godinu / potvrdu o  mjesečnim primanjima,
 8. dokaz o školskoj spremi,
 9. potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja koji imaju status hrvatskog branitelja za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu,
 10. ugovor o najmu stana zaključen s pravnom ili fizičkom osobom ovjeren kod javnog bilježnika.

Svi gore navedeni dokumenti mogu se dostaviti u presliku, s tim da se original dokumenata dostavi na uvid ovlaštenoj osobi koja preuzima dokumente.

IV.

Kriteriji na temelju kojih se vrši bodovanje i utvrđuje prijedlog Liste su:

 1. vrijeme prebivanja na području Grada Zadra,
 2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihodi),
 3. stambeni status,
 4. uvjeti stanovanja,
 5. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 6. školska sprema podnositelja zahtjeva,
 7. radni staž  ostvaren u Republici Hrvatskoj,
 8. status stečen prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

V.

Zahtjev za kupnju stana sa kompletnom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se na adresu:

G R A D   Z A D A R

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva
za kupnju preostalih neprodanih stanova
iz  Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
na lokaciji Zadar – Crvene kuće

–  ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA  –

Narodni trg 1
23000 ZADAR

i to u roku od 30 dana od dana objave.

VI.

U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da je podneseni zahtjev nepotpun, naložit će podnositelju zahtjeva da dopuni isti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka pisanog poziva za dopunu dokumentacije.
Ukoliko podnositelj zahtjeva nakon isteka roka danog za dopunu dokumentacije istu ne dopuni, zahtjev se neće uzimati u razmatranje.

VII.

Bodovi dobiveni prema kriterijima za odobravanje zahtjeva za kupnju stana zbrajaju se te se na osnovu njih utvrđuje redoslijed na Listi reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi reda prvenstva, prednost ima podnositelj čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen, prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Grada Zadra.

VIII.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči Grada Zadra te na Internet stranici Grada Zadra.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Zadra u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči Grada Zadra.

IX.

Konačnu Listu reda prvenstva utvrđuje Gradonačelnik Grada Zadra te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Zadra te dostavlja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za kupnju preostalih neprodanih stanova

iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

građenih na lokaciji Zadar - Crvene kuće

radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

mojtv.hr - kompletan tv program