GRAD ZADAR – JAVNI POZIV

Klasa:UpI 350-05/10-01/79

Ur.broj: 2198/01-4/1-13-8

Zadar, 11. veljače 2013.  godine       

 

Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu  dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem članka 111. st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj:76/07,38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), u postupku izdavanja lokacijske dozvole pokrenut po zahtjevu investitora društva Lignum d.o.o. iz Poličnika, po punomoćniku društvu AB Forum iz Zadra,  za izgradnju stambeno-poslovne  građevine na  dijelu k.č.  2329/1 i dijelu k.č. 2330, obe k.o. Zadar, objavljuje

 

                                                        J A V N I      P O Z I V

 

-vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje lokacijska dozvola, radi izjašnjenja na idejni projekt broj br. T.D. SZB 10/12, iz listopada 2012.g., izrađenom u ”AB FORUM” d.o.o. iz Zadra, po ovlaštenom arhitekti Igor Pedišić, d.i.a., A 367;

-uvidu u idejni projekt i izjašnjenje o istome mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku;

-osobi koja ne  dokaže  svojstvo  stranke   uskratiti će  se mogućnost  uvida u  idejni projekt;

-uvid u idejni projekt može se izvršiti dana:

 

25. veljače 2013. godine u 9,00 sati u prostorijama

Grada Zadra, Upravnog odjela za provedbu dokumenata  prostornog uređenja i građenja, Brne  Karnarutića  13, Zadar, II kat, soba  br.14.

Pozvani se mogu odazvati osobno  ili putem  svog  opunomoćenika .

Lokacijska dozvola može se izdati  i ako  se stranka  ne odazove  pozivu .

 

Poziv se smatra dostavljenim  danom objave u dnevnom tisku.

 

Grad  Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata

Prostornog uređenja i građenja

mojtv.hr - kompletan tv program