GRAD ZADAR – JAVNI POZIV

Klasa:UpI- 350-05/11-01/222

Urbroj: 2198/01-4/1-12-8-SJM

Zadar, 21. studenog 2012. godine        

       

Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu  dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem članka105. st. 1. al. 3. i  čl. 111. st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), u postupku izdavanja lokacijske dozvole, objavljuje

 

                                                        J A V N I      P O Z I V

 

Vlasnicima nekretnina za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositeljima  drugih stvarnih prava na toj nekretnini, radi izjašnjenja na Idejni projekt zop: 4576, od travnja 2011.godine, izrađen pri tvrtki „DONAT“ d.o.o. Zadar.

 

Investitor: GRAD ZADAR

 

Naziv, vrsta i obuhvat zahvata u prostoru: rekonstrukcija ulica Petra Skoke i Marina Getaldića (prometnica, javna rasvjeta i rekonstrukcija NN mreže) od križanja sa Ul. A. Barca do križanja sa Ul. Kneza Novaka Krbavskog u Zadru, u dužini od cca 315,0 m.

 

Radovi predviđeni ovim projektom izvest će se na dijelovima k.č. 5512/5, 5512/1, 5228/7, 5228/11, 5230/1, 5229, 5230/5, 5231/3, 5231/2, 5234/4, 5234/3, 5236/5, 5237/2, 5237/5, 5480/5, 5481/4, 5511/24, 5482/5, 5481/1, 5482/7, 5482/1, 5489/1, 5489/2, 5490/1, 5490/3, 5492/2, 5492/1, 5492/3, 5161/1, 5161/20, 5221/2, 5160/1, 5227/2, 5227/1, 5159/1 i 5160/10 sve k.o. Zadar.

Prema ovom idejnom projektu izvršiti će se parcelacija zemljišta preko navedenih čestica zemlje prema fazama.

 

Uvidu u idejni projekt i izjašnjavanju o istome mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku, (osobi koja ne  dokaže  svojstvo  stranke   uskratiti će  se mogućnost  uvida u  idejni projekt   radi  izjašnjenja) u  prostorijama   Grada Zadra, Upravni odjel za provedbu dokumenata  prostornog uređenja i građenja, Brne  Karnarutića  13, Zadar, II kat, soba  br.14, dana  06. prosinca 2012.g. u  9 sati.

Pozvani se mogu odazvati osobno  ili uputiti  svog  opunomoćnika.

Obavještavamo  Vas  da  se  lokacijska dozvola  može  izdati  i ako  se  ne odazovete  pozivu.

Poziv se smatra dostavljenim  danom objave u dnevnom tisku i/ili na drugačiji lokalno uobičajeni  način  javnog priopćavanja, čime  je ispunjena dužnost nadležnog  upravnog tijela iz čl.110. st. 1.  ovog Zakona.

Grad  Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i građenja

DOSTAVITI:

-          dnevni tisak

-          na građevnu česticu

-          na  oglasnu ploču, ovdje

-          u spis, ovdje

mojtv.hr - kompletan tv program